Vecuisine_OhMySeries Vegan Mousse and desserts

&

Vecuisine-Vemondo Vecuisine_OhMySeries Vegan Mousse and desserts

Vecuisine & Try Vegan
Giveaway!

November is all about Try Vegan.

Try What now?
Your participation is completely free. Before the start, BeVegan will give you a Vegan Starters Guide with the first weekly menu and useful tips to make your Try Vegan a success. Also receive a newsletter 3 times a week full of inspiration, recipes and tips to get started. BeVegan bundles all practical information, prepare weekly menus and answer all your questions. This way you save research work! You also have a chance to win great prizes every week. The accompanying social media channels on Facebook and Instagram add even more motivation and inspiration. Together with the other participants you can exchange tips, ask questions and get inspired.

What’s the price?
Participate in our giveaway on instagram and have a chance to win a trio of vegan mousses!

The giveaway will run between Thursday 24 November and Monday 28 November 8pm. 3 winners will be announced a few days later and their prize will be delivered to their home.

What do I have to do to win?

November staat helemaal in thema van Try Vegan.

Wat kan je daarvan verwachten?
Je deelname is volledig gratis. Voor de start krijg je van BeVegan een Vegan Startersgids met het eerste weekmenu en nuttige tips om van jouw Try Vegan een succes te maken. Ontvang ook 3x per week een nieuwsbrief boordevol inspiratie, recepten en tips om aan de slag te gaan. BeVegan bundelt alle praktische informatie, stellen weekmenu’s op en beantwoorden al je vragen. Zo spaar je opzoekwerk! Bovendien maak je ook elke week kans op leuke prijzen. De bijhorende sociale mediakanalen op Facebook en Instagram doen er nog een schep motivatie en inspiratie bovenop. Samen met de andere deelnemers kan je er tips uitwisselen, vragen stellen en inspiratie op doen.

Doe mee aan onze give away via instagram en maak kans op een trio van vegan mousses!

Wat kan je winnen?
De give away loop tussen donderdag 24 november en maandag 28 november 20u. 3 winnaars zullen enkele dagen nadien bekend gemaakt worden en hun prijs thuis geleverd krijgen.

Wat moet ik daarvoor doen?

1

Like our instagram page & the giveaway post

2

Leave a comment with whom you’d love to share this dessert

3

Make an even bigger chance of winning and share it in your story!
Don’t forget to tag @vecuisine_be


Good luck! 😉

Wedstrijdreglement

Inleiding

Dit wedstrijdreglement bepaalt de algemene regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor alle wedstrijden die VECUISINE organiseert via haar website, andere online kanalen (zoals YouTube, Facebook, Twitter) of op een andere wijze. Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van een bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende bepalingen van dit algemene wedstrijdreglement.

VECUISINE, met maatschappelijke zetel te Warandenstraat, 10 , 7700, Mouscron en ingeschreven in het Rechtspersonenregister (rechtsgebied Brussel) onder de venootschap NANUK NV met het nummer 0441.219.544.

Deelnemingsvoorwaarden

2.1. In principe kan iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, deelnemen aan een wedstrijd van VECUISINE, met uitzondering van medewerkers van VECUISINE en hun directe familieleden tot in de eerste graad.

Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van beide ouders of hun voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat VECUISINE ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd.

Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.

 

2.2. Eventuele communicatiekosten verbonden aan de deelname (bv. betalend vast nummer, sms, mms, …) uitgezonderd, is de deelnemer geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan VECUISINE voor de deelname aan een wedstrijd.

 

2.3. Slechts 1 lid van eenzelfde gezin in de zin van kleine familie of wonend op eenzelfde adres kan een prijs winnen in het kader van dezelfde wedstrijd. Na het winnen van een prijs kan de deelnemer automatisch gedurende 4 weken vanaf de bekendmaking van de winnaar geen andere prijs winnen in het kader van wedstrijden georganiseerd door VECUISINE. In het geval de deelnemer als winnaar zou zijn geselecteerd voor twee of meer (quasi) simultaan lopende wedstrijden van de VECUISINE, dan zal de deelnemer louter de prijs winnen van die wedstrijd waaraan hij het eerst deelnam.

 

2.4. Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.

Wedstrijdverloop

3.1. In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven. In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar onder hen bepaald door een schiftingsvraag of door uitloting.

 

3.2. In het geval de wedstrijd een creatieve inbreng van de deelnemer betreft, zoals bijvoorbeeld een foto, tekening (of schilderij), tekst of video, worden de winnaar of winnaars bepaald door de VECUISINE in functie van de door hem vooropgestelde beoordelingscriteria.

Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer VECUISINE de toestemming om deze creatieve inbreng, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd is, en zonder enige beperking in tijd en ruimte:

  • te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van de en andere onlinekanalen (zoals Facebook, YouTube, …);
  • te verwerken in radio- en televisieprogramma’s en deze programma’s op om het

eender welke technische wijze, lineair of on demand, uit te zenden of op zijn initiatief te laten uitzenden alsook te (laten) reproduceren op welke drager dan ook en deze te (laten) distribueren

De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart VECUISINE tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).

VECUISINE is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen.

Prijzen

4.1. De prijs mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal ook.

 

4.2. VECUISINE kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen.

 

4.3. De prijs is beperkt tot de “naakte” prijs zoals die nader is omschreven in het bijzonder wedstrijdreglement of op een andere wijze. Geenszins kan worden verondersteld dat de VECUISINE bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.

 

4.4. Indien de prijs het toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement, geleid bezoek,…) dan behelst de prijs ook enkel en alleen dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. Het is de organisator van de activiteit die alle 4 voorwaarden bepaalt. Zo kan hij bijvoorbeeld vragen aanwezig te zijn op een bepaald uur of een bepaalde plaats, het toegangsrecht beperken in de tijd. Indien de winnaar, om welke reden dan ook, niet op het vereiste tijdstip aanwezig kan zijn, kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van VECUISINE en/of de organisator. Als de organisator de activiteit annuleert om welke reden dan ook, maakt de winnaar geen aanspraak op een alternatieve prijs of een geldelijke compensatie.

 

4.5. Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd. Indien de winnaar, om welke reden dan ook, de geschenkbon niet kan inruilen voor het verstrijken van de geldigheidsduur ervan, kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van VECUISINE en/of de organisator.

 

4.6. Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt dan dient het recht op waarborg rechtstreeks te worden uitgeoefend bij de fabrikant, invoerder of verkoper.

 

4.7. Indien de prijs een reis betreft moet de deelnemer minstens 18 jaar zijn (of vergezeld door een meerderjarige) en in het bezit zijn van een geldig reisdocument. Reisverzekering en persoonlijke uitgaven worden niet door VECUISINE bekostigd, tenzij dat vermeld wordt in de specifieke omschrijving van de prijs. De vertrekdatum van de reis wordt vastgelegd in overleg met degene die de reis aanbiedt (reisverstrekker), hij bepaalt m.a.w. alle voorwaarden van vertrek, niet de winnaar van de reis. De winnaar heeft tijdens een bepaalde periode de tijd om de reis op te nemen. De winnaar die om welke reden dan ook de reis niet opneemt, kan geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van VECUISINE en/of de organisator. De prijs is dan terug beschikbaar voor VECUISINE en/of de organisator. De gewonnen reis is altijd op naam van de winnaar en mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal dan ook. Het is ook verboden de prijs gratis aan te bieden of in een veiling aan te bieden op welke manier dan ook, zoals onder meer (maar niet beperkt tot) op internetsites. Wanneer blijkt dat de winnaar de prijs toch te koop aanbiedt dan heeft VECUISINE het recht de prijs in te trekken of terug te vorderen. De winnaar maakt dan geen aanspraak op een vergoeding of compensatie. De prijs is dan terug beschikbaar voor VECUISINE en/of organisator.

Aansprakelijkheid van VECUISINE

5.1. VECUISINE is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

 

5.2. VECUISINE is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

 

5.3 VECUISINE is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is VECUISINE niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt. Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd, kan VECUISINE niet aansprakelijk worden gesteld. Bij het bezorgen van een prijs waarvoor hoogdringendheid geldt (zoals bijvoorbeeld het toegangsrecht tot een evenement), kan van de deelnemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip bereikbaar te zijn. Bij onbereikbaarheid kan VECUISINE de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal. Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorziene periode of indien hij niet de vereiste (bevestiging)formaliteiten vervult binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan VECUISINE de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

 

5.4. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bv. e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting of aansprakelijkheid dan ook vanwege/lastens VECUISINE.

 

5.5. Indien VECUISINE genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan VECUISINE hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

 

5.6. Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, zal VECUISINE alles in het werk stellen om deze storende effecten te neutraliseren. VECUISINE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten. De beslissing van VECUISINE en de uitslag zijn onherroepelijk en bindend.

 

5.7. VECUISINE is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. VECUISINE kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

 

5.8. De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van VECUISINE in dit artikel doet geen afbreuk aan het feit dat VECUISINE in alle geval aansprakelijk zal zijn voor haar opzettelijk handelen of zware fout of die van haar medewerkers of lasthebbers of voor de niet uitvoering van haar voornaamste verplichtingen onder de wedstrijd.

Persoonsgegevens

6.1. De persoonsgegevens van de deelnemers worden door VECUISINE verwerkt. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de GDPR. Het beleid van VECUISINE met betrekking tot deze persoonsgegevens kan worden geraadpleegd onder het luik ‘privacy’ zoals vermeld op de website van VECUISINE.

 

6.2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere onlinekanalen (zoals YouTube, Facebook, …), alsook de website en onlinekanalen van eventuele medeorganisatoren, alsook in de geschreven pers, alsook gefilmd kunnen worden voor een (televisie)reportage over de wedstrijd.

Toezicht op wedstrijd en beslissingen

7.1. VECUISINE houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt VECUISINE zich het recht voor om de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook – al dan niet definitief – voor andere wedstrijden van VECUISINE uit te sluiten. VECUISINE behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om van de deelnemer teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door VECUISINE geleden schade (inclusief imagoschade).

 

7.2. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch) met VECUISINE of de organisator van de wedstrijd. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.